Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Arbitrageplan KV Elburg

 

HET  VERENIGINGS - BELEIDSPLAN  ARBITRAGE 
 
1. Klimaat, cultuur, sportiviteit en respect in de vereniging:
                                                                                                                                                              
Punten van bezinning.
Om een heldere visie op arbitrage binnen de vereniging te formuleren en de
randvoorwaarden die daarbij horen, moeten een aantal vragen vooraf worden gesteld
zoals: 
• Is er beleid over arbitrage en welke sfeer hangt er binnen de vereniging rond arbitrage?
• Is de vereniging bereid faciliteiten/financiële middelen voor arbitrage beschikbaar te stellen? 
• Welke normen en waarden gebruikt de vereniging ten opzichte van scheidsrechters?
 
Het verdient aanbeveling om een set ‘normen en waarden’ op te stellen.
Het startpunt van het verenigingsbeleid zijn de zogenaamde 10 Gouden regels. 
 
10 gouden regels rondom de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters
1.      De vereniging benoemt een bestuurslid belast met scheidsrechterszaken.
2.      De vereniging ontvangt elke scheidsrechter zoals u uw gasten thuis ontvangt.
3.      De vereniging koopt uw gastheerschap niet af met consumptiebonnen, dat doet u thuis
         ook  niet.
4.      De vereniging biedt hem of haar plus de partner een kop koffie of iets anders aan en
         maakt een praatje met beiden.
5.      De vereniging wijst de scheidsrechter de kleedkamer die van te voren is schoongemaakt
         en ontdaan van kratjes e.d.
6.      De vereniging informeert wat de scheidsrechter in de pauze wil drinken en brengt hem dat
         persoonlijk.
7.      De vereniging biedt ook de partner van de scheidsrechter iets te drinken aan in de pauze.
8.      De vereniging zorgt er voor dat de scheidsrechter en partner na afloop van de wedstrijd
         goed worden verzorgd.
9.      De vereniging grijpt in als iemand voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt
         naar de scheidsrechter.
10.    De vereniging brengt de DWA op de hoogte van haar beleid m.b.t. ontvangst en
         begeleiding van scheidsrechters.
 
Standpunt van het bestuur over:
 
Het beleid over arbitrage:
- er is enig beleid rondom arbitrage maar dat ligt niet vast;
- er wordt de laatste jaren helaas te vaak een gele kaart in ontvangst genomen; daar worden leden op aangesproken; het bestuur wil dit terug dringen;
- er zijn afspraken over de opvang van scheidsrechters binnen de vereniging;
- KV Elburg heeft een aantal jaren geleden al het initiatief genomen om alle spelers voor en na de wedstrijd de scheidsrechter een hand te geven; dit gebeurt ook in de praktijk;
- alle spelende leden van 16 jaar en ouder worden aangewezen om (jeugd)wedstrijden te fluiten; we streven er naar dat dit niet als verplichting wordt gezien maar uit enthousiasme en betrokkenheid gebeurt.
 
De sfeer binnen de vereniging rondom arbitrage:
- het is een beetje ‘ver van mijn bed show’;
- het fluiten van wedstrijden is voor een aantal leden ‘een noodzakelijk kwaad’;
- er zijn gemiddeld weinig uitwassen en de scheidsrechters worden gemiddeld met respect behandeld;
- enkele spelers binnen de vereniging tonen met enige regelmaat te weinig respect voor de scheidsrechter; daar worden ze op aangesproken maar het is ook een kwestie van mentaliteit en karakter;
 
De normen en waarden:
- het bestuur staat achter de ’10 gouden regels’ en zal dit opnemen in een te maken werkplan.
 
 2. Gedragscodes:
 
Stelsel van waarden en normen:
1. Hoe stellen de leden zich op ten opzichte van de scheidsrechter?
2. Wat doen we er aan om dit zo nodig te verbeteren?
3. De gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd, geëvalueerd en opgenomen in het beleidsplan.
 
Algemene gedragscodes, de normen die voor iedereen gelden zijn:
1.  Respecteer de regels van je sport 
2.  Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
3.  Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
4.  Gebruik geen (fysiek -, mentaal - en verbaal) geweld bij sport.
5.  Samen staan voor een faire sport.
 
Standpunt van het bestuur over:
- de vereniging kent een gedragscode waarin ook is opgenomen dat leden zich respectvol opstellen ten opzichte van de scheidsrechter, medespelers en tegenstanders;
- met het opzetten van het project Korfbalmasterz binnen de vereniging zetten we een goede stap op weg naar respect voor de (spel)regels en in het verlengde daarvan de scheidsrechter;
- fysiek- mentaal- en verbaal geweld wordt niet getolereerd;
- het bestuur staat voor een faire sport en draagt dat ook uit;
 
Specifieke gedragscodes voor sporters 
1.   Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2.   Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn,
      bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te
      brengen.
3.   Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
4.   Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te
      moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
5.   Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
6.   Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je
      trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
7.   Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te
      trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 
Specifieke gedragscodes voor ouders en verzorgers
1.   Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
2.   Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
3.   Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen
4.   Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere
      vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en
      geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
4.   Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide
      teams.
6.   Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van
      dergelijke personen in twijfel.
7.   Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te
      voorkomen.
8.   Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het
      sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 
Specifieke gedragscodes voor trainers
1.   Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige
      spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
2.   Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
3.   Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke
      gesteldheid.
4.   Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben
      zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
5.   Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel
      van het spel. Verliezen trouwens ook.
6.   Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
      verliezen.
7.   Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de
      vaardigheid van de jongeren.
8.   Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden
      met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
9.   Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de
      scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
10. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
      kinderen.
 
Specifieke gedragscodes voor bestuurders
1.   Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren
      ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
2.   Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle
       jongeren.
3.   Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials,
      ouders en nieuwsmedia.
4.   Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed
      en verantwoordelijkheid m.b.t. fairplay in sport en spel.
5.   Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat
      zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
6.   Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te
      verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 
 Specifieke gedragscodes voor scheidsrechters
1.   Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
2.   Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet
      verloren gaat door te veel ingrijpen.
3.   Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief
      is.
4.   Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
5.   Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 
Specifieke gedragscodes voor toeschouwers
1.   Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
      De jeugd doet dit niet voor uw vermaak.
2.   Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van
      spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
3.   Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam.
4.   Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers.
5.   Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een
      wedstrijd of training.
6.   Veroordeel elk gebruik van geweld.
7.   Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 
Borging van de gedragscodes.
 Als de set met gedragscodes klaar is moet een plan worden opgesteld met tenminste de volgende onderwerpen:
-    hoe de gedragscodes bekend worden gemaakt en hoe er gebruik van gemaakt wordt.
-    krijgt iedereen in de club de gedragscodes op papier persoonlijk overhandigd of worden ze
     bijvoorbeeld opgehangen in de kantine? 
-    wie houdt in de gaten of de mensen de regels naleven? 
-    wie doet wat als iemand van de gedragscodes afwijkt? (heeft een bestuurslid en/of
     commissielid dit in portefeuille)
-    hoe kun je er als vereniging voor zorgen dat clubleden achter het idee staan? 
-    moeten nieuwkomers bijvoorbeeld een handtekening zetten, zodat de afspraken worden
      vastgelegd? 
 
Standpunt van het bestuur over de specifieke gedragscodes:
Het bestuur staat achter de genoemde specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen en zal dit waar mogelijk stimuleren.
Punt 5 en 6 van de code voor bestuurders blijft een aandachtspunt. Gediplomeerde en ervaren trainers zijn dun gezaaid. We zien bij trainers echter veel enthousiasme en inzet.
De vereniging is begonnen met het project ‘Spelenderwijs verbeteren’ waar we tijd, energie en geld in steken. Het is een rechtstreekse investering in de jeugd en de jeugdtrainers.
Verder hebben trainers altijd de mogelijkheid om een cursus via het KNKV te volgen.
 
Na de vaststelling van de gedragscodes in de algemene ledenvergadering van begin maart 2016 worden zij verspreid onder de leden (digitaal) en gepubliceerd via de website. Op het moment van publiceren worden de regels nageleefd en gehandhaaft.
We laten leden hiervoor geen handtekening zetten. In voorkomend geval spreekt het bestuur een persoon aan in geval van een geconstateerde ‘overtreding’
Een aantal zaken nemen we op in een op te stellen werkplan.
 
3. Rollen (functies) binnen de vereniging:
 
De portefeuillehouder binnen het bestuur.
De portefeuillehouder verzorgt en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het verenigingsbeleid arbitrage.
 
De scheidsrechterscoördinator
De functie van scheidsrechterscoördinator is bij veel verenigingen bekend. Hier spreken wij echter over iemand die zich bezighoudt met de organisatie van de begeleiding van de scheidsrechter op het veld en in de zaal. 
 
De verenigingsbegeleider scheidsrechters. 
Deze persoon geeft aandacht aan de scheidsrechter tijdens zijn opleiding, maar ook (en vooral) nadat de opleiding is afgerond. De verenigingsbegeleider scheidsrechters is een vraagbaak voor de verenigingsscheidsrechter.
 
De beoordelaar van scheidsrechters.
Deze persoon geeft aandacht aan de KNKV scheidsrechter tijdens zijn carrière en wordt ingezet door de scheidsrechterswerkgroepen: de DWA’s en de LWA.. 
 
Het KNKV:
De rol van het KNKV is ondersteunend zoals:
- het bestand van beschikbare scheidsrechters bijhouden;
- bijscholingsavonden organiseren;
- nieuwsbrief maken en verspreiden;
- begeleiden van verenigingen met het opzetten van beleid
 
Standpunt van het bestuur over de rollen (functies):
De voorzitter TC is portefeuillehouder binnen het bestuur, de scheidsrechterscoördinator regelt de aanwijzing van de scheidsrechters en pakt met enkele andere personen de begeleiding van jonge scheidsrechters op. Deelname aan scholing en bijscholing wordt gestimuleerd.
 
4. Structuur binnen de vereniging:
Zorg dat de structuur binnen de vereniging op orde is. Zorg dat duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is.
 
Standpunt van het bestuur over de structuur:
KV Elburg kent een duidelijke organisatiestructuur die echter niet bij alle leden bekend is. Ook moeten de diverse functiebeschrijvingen worden aangepast. Dat is een actiepunt voor de komende periode.
 
5. Werving van scheidsrechters / beoordelaars:
- Stel een profielschets op; waar moet de kandidaat aan voldoen?
- Laat leden wekelijks fluiten tijdens de trainingspartijtjes.
- Welke faciliteiten biedt de vereniging de (nieuwe) scheidsrechters? Dat kan zijn van het beschikbaar stellen van kleding, korting op de contributie of een vrijkaartje voor de zaalkorfbalfinale.
- Welke doelgroepen ga je benaderen en wie doet dat / hoe dat je dat?
- Welke informatie verschaf je een kandidaat-scheidsrechter / doelgroep? Het gaat om de omschrijving van taken en verantwoordelijkheden, indicatie van de tijdsbesteding, kosten opleiding en de manier/mate van begeleiding.
 
Standpunt van het bestuur over de werving:
Eind maart 2016 organiseert de vereniging een speciale avond om alle gecertificeerden van Korfbalmasterz te ‘huldigen’. We organiseren daarbij ook een clinic door een scheidsrechter actief in de Korfbal League..
We hopen en verwachten dat we langzamerhand meer leden enthousiast kunnen maken voor het scheidsrechtersvak.
 
6. De nieuwe (verenigings)scheidsrechter op weg naar de eerste wedstrijd.
- Een artikel op website/facebook met foto
- Verschaffen van basisinformatie over de vereniging enz.
- Een vaste begeleider begeleidt de eerste wedstrijden de nieuwe scheidsrechter
- Duidelijk aangeven dat de scheidsrechter ‘in opleiding’ is
- Faciliteren met betrekking tot het bekendmaken van spelregelwijzigingen, het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst van de verenigingsscheidsrechters
 
Standpunt van het bestuur over de begeleiding:
Alle punten genoemd onder -6- gaat de vereniging invoeren/organiseren.
Dit nemen we op in een te maken werkplan.
 
7. Organisatie rond de scheidsrechterszaken.
- Het bekend maken van het jaarprogramma van het KNKV, het wedstrijdprogramma en het aantal te fluiten wedstrijden voor het KNKV / de vereniging
- Overleg tussen de scheidsrechters coördinator, de scheidsrechters, de begeleiders en het verantwoordelijk bestuurslid;
- Organiseer een tevredenheidsmeting.
- Aandacht voor de scheidsrechters op sociale media, clubblad, site enz.
- Hoe gaan we om met een afmelding van de aangewezen scheidsrechter/hoe regelen we een vervanger en de communicatie hier omheen?
- Organisatie rondom de wedstrijden: hoe lang voor de wedstrijd aanwezig, tenue, aanbieden drankje, wedstrijdformulieren/DWF
 
Standpunt van het bestuur over de organisatie rond scheidsrechterszaken:
Alle punten genoemd onder -7- gaat de vereniging invoeren/organiseren.
Dit nemen we op in een te maken werkplan.
 
8. Opleiding/deskundigheidsbevordering:
- Belangrijk is dat de (nieuwe) scheidsrechter wordt begeleid, voor- tijdens en na de wedstrijd)
- In overweging nemen om na elke wedstrijd en schriftelijke rapportage te maken
- Er dient tussen scheidsrechter en begeleider wederzijds vertrouwen te zijn
- Extra begeleiding na een minder positieve ervaring
- Benoem vooral de positieve punten
- Biedt bijscholing aan voor spelregelkennis, kennis reglement van wedstrijden, administratieve afhandeling van wedstrijden, presentatie van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd enz. (veel kan ook via het KNKV)
 
Standpunt van het bestuur over opleiding/deskundigheidsbevordering:
Alle punten genoemd onder -8- gaat de vereniging invoeren/organiseren.
Dit nemen we op in een te maken werkplan.